Home

'He mauri te reo Māori nō Aotearoa māu, mā tātou katoa'

'MAKE TE REO MĀORI AN ESSENTIAL PART OF NEW ZEALAND FOR YOU, FOR US ALL'

Ahakoa iti, ākona, kōrerotia - Learn a little, use a little